Sportcoins

Read in English? scroll below till you see English!

Sporttokens of sportcoins van Iqoniq zijn bijzonder te noemen. Het is aandelen kopen van IQONIQ in een smartcontract in een blockchain. De toekomst van betaalmiddelen ligt in virtuele coins zoals BITCOIN ETHEREUM TRON LITECOIN RIPPLE etc. Dit alles wordt door een reeks computers beheert, het zogenaamde Blockchain systeem. Het is een betaalmiddel ecosysteem. Wat kan je ermee doen. Welnu je kan IQONIQ aandelen kopen met BTC of Ethereum, dat is beleggen in IQONIQ coins. Maar, de coins zijn direct in bitcoin of ether omzetbaar.

Wat doet IQONIQ nu precies? I stuk QONIQ is een platform waarbij alle takken van sport hun waar kunnen verkopen, dus van atletiek tot zwemmen. Het brengt onder andere supporters/sporters en sportclubs bij elkaar. Alsmede alles wat ermee te maken heeft. Supporters en sporters worden lid van dit systeem. De voordelen zijn uiteraard dat je alles onder 1 dak hebt. Dus ticket kopen, kaarten reserveren, vliegticktes kopen, e-gamen, sportkleding of t-shitrs kopen enzovoorts…dus alles wat met sport te maken heeft kan je op dit platform vinden. Ook inkomsten uit tv rechten krijgt IQONIQ nu al.

Er zijn wereldwijd minimaal alleen al 3 miljard voetbalfans, 1 miljard cricket liefhebbers, autoliefhebbers etc. Alle grote evenementen zoals wk’s, ek’s olympische spelen worden uiteraard door dit platform nog beter bereikbaar voor een groter publiek wereldwijd, ze willen ook een soort van sporters netflix opzetten. Dus de aandelen gaan in de toekomst een sterke groei maken. Dit blockchainsysteem, mag je gerust uniek noemen.

Let op! er worden maar 250 miljoen tokens(coins) of aandelen uitgegeven. Je kan instappen door minimaal 25oo stuks te kopen. Je kan ze kopen met bitcoin of ethereum. Nu staan de aandelen op 0.16 cent. Men weet dat het gaat groeien naar ongekend voorspelbaar bedrag, zie wat bitcoin gedaan heeft in 10 jaren en bitcoin heeft niet eens een ecosysteem, ja sinds een paar jaren kan je ermee betalingen doen, maar wat dat betreft heeft IQONIQ een directe ecosysteem. Het kan zomaar zo zijn dat IQONIQ van 0.16…naar 10-3000 euro kan stijgen in zeer korte tijd.

Rendements verwachtingen:

1IQQ is nu 0.16 inkoop met minimale afname van 2500 coins een investering van €400. Stet dat het €1 wordt, dat wordt sowieso dit jaar dan heeft u €2500 met een inleg van 400 euro en verwachting voor de toekomst is een groei die ongekend zal zijn, u kunt dus zelf uitrekenen van wat u kunt verdienen bij een koers van bijvoorbeeld 10 euro of 100 euro. stel iemand koopt 50.000 coins en de koers is in 2 jaren gestegen naar 10 euro. Dan heeft u met een investering van €8.000,- een rendement behaald van €500.000,-

REGISTREREN:

Instap is 4stappenplan: 1=een IQONIQ account aanmaken 2=e-wallet nodig voor bitcoin of ethereum. 3=purchase(kopen) 4=storten via je e-wallet. Koop in je wallet voor ongeveer 450€ aan ethereum, u moet ook rekening houden met transferkosten. Mag ook bitcoin zijn.

stap1: maak eerst kennis door een gratis account bij IQONIQ aan te maken klik hier (schrijf zorgvuldig altijd je gebruikersnaam en wachtwoord ergens op).

Stap2: heb je nog geen online portemonnee of e-wallet ga naar: BITVAVO en maak wallet aan of heb je liever eentje op je smartphone dan is klever aan te raden, ga naar KLEVER.

Stap3/4: als je je paspoort kopie of ander ID hebt geupload en je account van IQONIQ is goedgekeurd met een selfie, klik dan op purchase en koop het aantal IQONIQS naar gelang je budget, minimaal 2500 kost pak en beet 400€. Vervolgens krijgt u automatisch te zien een purchase walletlink. U kopieert deze en gaat vervolgens naar Bitvavo of klever(of een andere eigen wallet). In eigen wallet, bijvoorbeeld bij bitvavo klik je op ethereum dan zie je opnemen, dan vraagt het systeem waar wil je ’t naar toe sturen in dit geval IQONIQ gekopieerde linkwallet. Plak de link (dubbelcheck doen)waar het moet en verstuur het ethereum of btc bedrag wat wordt vereist. Let op dat je altijd wat kosten moet betalen, zorg dus dat je extra btc of ethereum in je wallet hebt.

Als je extra coins wilt verdienen kunt u ook mensen die u kent aansluiten en krijgt 16% – 31% aan commissie. U vindt in uw wallet informatie hierover.

youyube video voor extra info

ENGLISH

Sports tokens or sports coins from Iqoniq are special. It is buying shares of IQONIQ in a blockchain smart contract. The future of payment methods lies in virtual coins such as BITCOIN ETHEREUM TRON LITECOIN RIPPLE etc. All this is managed by a series of computers, the so-called Blockchain system. It is a means of payment ecosystem. What can you do with it. Now you can buy IQONIQ shares with BTC or Ethereum, which is investing in IQONIQ coins. However, the coins can be converted directly into bitcoin or ether.

What exactly does IQONIQ do? IQONIQ is a platform where all branches of sport can sell their wares, from athletics to swimming. It brings supporters / athletes and sports clubs together. As well as everything that has to do with it. Supporters and athletes become members of this system. The advantages are of course that you have everything under one roof. So buy tickets, book tickets, buy flight tickets, e-gaming, buy sportswear or t-shirts and so on… so everything related to sports can be found on this platform. IQONIQ is also already receiving income from TV rights. Worldwide there are at least 3 billion football fans, 1 billion cricket enthusiasts, car enthusiasts, etc. All major events such as World Cups, Ek’s , Olympic Games are of course even more accessible by this platform to a larger audience worldwide, they also want to set up some kind of sportsmen netflix .

So the stocks are going to make strong growth in the future. You can safely call this blockchain system unique. Pay attention! only 250 million tokens (coins) or shares are issued. You can get in by buying at least 25oo units. You can buy them with bitcoin or ethereum. Now the shares are at 0.16 cents. It is known that it is going to grow to an unprecedented predictable amount, see what bitcoin has done in 10 years and bitcoin does not even have an ecosystem, yes since a few years you can make payments with it, but in that respect IQONIQ has a direct ecosystem. It may just be that IQONIQ can increase from 0.16… to 10-3000 euros in a very short time.

Return expectations: 1 piece IQQ is now 0.16 purchase with a minimum purchase of 2500 coins and an investment of € 400. If it becomes € 1, it will be € 1 anyway this year then you will have € 2500 with an investment of 400 euros and expectation for the future is a growth that will be unprecedented, so you can calculate yourself what you can earn at a rate of for example 10 euros or 100 euros. suppose someone buys 50,000 coins and the exchange rate has risen to 10 euros in 2 years. Then with an investment of € 8,000 you have achieved a return of € 500,000.

Entry is a 4-step plan

Steps: 1=create an (click) IQONIQ account 2 = e-wallet required for bitcoin or ethereum. 3 = purchase 4 = deposit via your e-wallet. Buy in your wallet for about 450 € worth of ethereum, you also have to take into account transfer costs. May also be bitcoin.

Step1: first get acquainted by creating a free account at IQONIQ click here (always carefully write your username and password somewhere).

Step2: if you do not have an online wallet or e-wallet yet, go to: BITVAVO and create a wallet or if you prefer one on your smartphone, then it is recommended that you go to KLEVER.

Step3: if you have uploaded your passport copy or other ID and your account of IQONIQ has been approved with a selfie, click on purchase and buy the number of IQONIQS according to your budget, at least 2500 will cost approximately 400 €. You will then automatically see a purchase wallet link.

Step4: You copy this link and then go to Bitvavo or klever (or another wallet of your own). In your own wallet, for example at bitvavo you click on ethereum then you see record, then the system asks where do you want to send it in this case IQONIQ copied link wallet. Paste the link (double check) where it should and send the ethereum or btc amount required. Please note that you always have to pay some costs, so make sure you have extra btc or ethereum in your wallet. If you want to earn extra coins you can also connect people you know and get 16% – 31% in commission. You will find information about this in your IQQ wallet.